Avyttrandet av lok 6, Christina Hjelm

Ur 2019 års verksamhetsberättelse: 

Efter att den förra banförlängningen, över de våldsamt kraftiga stigningarna till Läggesta Södra, började trafikeras 1974 var ÖSlJ i kris. Ekonomin var ansträngd och den nya banan var mycket mer krävande att trafikera, vilket vi med dåvarande lokpark hade svårt att klara. I det läget var ett erbjudande om en donation av ett stort ånglok från Polen mycket välkommet. 1977 kunde Sveriges genom tiderna största ånglok på 600 mm spårvidd tas i bruk, PKP Tx4 559 omdöpt till ÖSlJ Nr. 6, Christina Hjelm. Loket gjorde god, men något begränsad tjänst under de följande 8 säsongerna och tillryggalade 5000 km på ÖSlJ spår. Denna insats möjliggjordes tack vare åtskilligt arbete i verkstaden, främst med maskinlager och pannarmatur, loket var totalt sett mycket hårt slitet. 1984 var ångpannans tuber slut och även mycket annat behövde åtgärdas, så loket ställdes av. Under 1990-talet monterades loket isär och under början på 2000-talet så renoverades ram, axlar och axellager omsorgsfullt, men runt 2007 avstannade arbetet. För ca. fem år sedan fick vi en förfrågan om loket och en försäljning har sedan diskuterats i omgångar. Under 2019 genomfördes försäljningen till en grupp personer knutna till Frankfurter Feldbahnmuseum och i oktober 2019 kunde delarna lastas på en långtradare för transport till Tyskland.

Att vi valt att avyttra loket har sin bakgrund i hur ÖSlJ utvecklats sedan det anskaffades: Vi har inte längre sådana stigningar som kan motivera ett så stort lok, den snabba trafikökning som vi såg under 1970-talet avstannade runt 1980, loket passar inte in i den historiska bild av svensk järnväg vi vill visa upp, med långtidsdepositionerna av Nian och Lessebo så har vi en ytterst representativ och väl avvägd lokpark för våra historiska och trafikmässiga behov samt det är denna lokpark vi måste prioritera vad gäller renoveringar och underhåll. Försäljningen ger ett välkommet ekonomiskt tillskott till detta arbete.

Loket är nu Nr. 19 vid Frankfurter Feldbahnmuseum:
https://feldbahn-ffm.de/index.php/dampflokomotiven/